Algemene Voorwaarden

Elke gebruiker die toegang neemt tot deze website verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men eveneens bekwaam te zijn om zich te verbinden aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een bekwaam persoon.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website en/of onze diensten.

Wij kunnen altijd beslissen om onze algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk van toepassing zijn voor in de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

1. Identiteit dienstverstrekker

Yana Van Laere

Sven Van Erps

Maatschappelijke zetel:     Sint-jansstraat 1, 3080 Tervuren, België

Uitbatingsadres:        Brusselsesteenweg 9A, 3080 Tervuren, België

BTW.: BE 0701 751 052

Tel.: 02/449.25.53

E-mail: info@babilo.be

Website: www.babilo.be

2. Gebruik van de website

Als gebruiker van onze website en diensten, moet je er bewust van zijn dat dit volledig op eigen risico is. De website is te bezoeken zonder enige vorm van garantie of voorwaarde. Uiteraard hebben we alle nodige maatregelen genomen om deze zo veilig en goed mogelijk te laten werken. Absolute garantie geven is echter niet mogelijk. Je kan als gebruiker eventueel schade oplopen van errors en/of virussen die onze website en servers teisteren. Hiervoor zijn we niet verantwoordelijk.

Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in gedrang brengen door het toedoen van hun handelingen met een slechte toegankelijkheid van onze website als gevolg zullen als enige persoon aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Als deze persoon een gebruiker is, heeft hij vrijwaringsplicht ten aanzien van Babilo BVBA.

3. Informatie op de website

Babilo BVBA streeft ernaar dat alle informatie op de website juist, duidelijk, nauwkeurig en up to date is. Wij kunnen dus ook onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Hoeveel tijd en werk we hier ook in steken, we kunnen niet altijd garanderen dat de beschikbare informatie steeds aan deze verwachtingen voldoet. Van zodra we opmerken dat er op onze website informatieve fouten zijn, zullen wij die zo snel mogelijk in orde brengen. Babilo BVBA is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten. Het is de eigen verantwoordelijkheid voor het controleren van de aangeboden informatie op de website.

4. Inspanningsverbintenis

De dienstverstrekker gaat een inspanningsverbintenis aan. Dit wil zeggen dat zij de werkzaamheden naar best vermogen uit zal voeren.

5. Annulatiebeleid

De dienstverstrekker zal zich verbinden door de afspraak voor de baby spa, massages of workshops die hij/zij via telefoon, internet of mail maakt. Er is mogelijkheid tot kosteloze annulatie mits deze minimaal 48 uur voor de effectieve afspraak gebeurt. U ontvangt dan een tegoedbon. Bij late annulaties (minder dan 48 uur op voorhand) worden er geen tegoedbonnen of terugbetalingen gedaan. Late annulaties zorgen er voor dat anderen deze plek niet meer kunnen innemen. Indien u niet komt opdagen op uw afspraak, wordt het volledige bedrag doorgerekend voor de geplande prestatie.

6. Verplaatsen van een afspraak

Afspraken voor de baby spa, massages of workshops dient u zelf minstens 48 uur op voorhand te verplaatsen. Om organisatorische redenen kunnen afspraken enkel telefonisch (02/449.25.53) verplaatst worden. Indien u in minder dan 48 uur uw afspraak wil verplaatsen, wordt het volledige bedrag doorgerekend voor de geplande prestatie.

7. Voorwaarden deelname aan de baby spa

De Baby Spa is toegankelijk voor baby’s van 14 dagen tot 6 maanden. Oudere baby’s worden niet toegelaten. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Terugbetalingen voor massages en/of baby spa sessies zijn niet mogelijk. Indien uw baby huilt tijdens de baby spa sessie, hebben wij een rustige ruimte voorzien waar u uw baby tot rust kan brengen. Wij voorzien ook flesverwarmers mocht uw baby hongerig zijn. Wanneer de baby tot rust gekomen is kan de sessie verder doorgaan.

8. Prijzen

Baby spa/zwangerschapsmassage/workshops

De opdrachtgever is aan Babilo een honorarium schuldig overeenkomstig de vastgelegde prijzen voor de gekozen massagesessie/baby spa sessie/workshop die op de website te vinden zijn. Deze prijzen worden niet meer gewijzigd na het vastleggen van de afspraak. Daarvoor behoudt de dienstverstrekker het recht te allen tijde de prijzen aan te passen.

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw.

9. Betaaltermijn

Alle facturen zijn onmiddellijk bij reservatie te betalen, tenzij anders werd overeengekomen. Iedere boeking is pas gegarandeerd na ontvangst van de betaling via onze betaalapplicatie, per overschrijving of betaling in de winkel.

10. Tijdsduur en klachten

Indien (een van) de dienstnemer(s) te laat komt op de afspraak, betekent dit dat de massage / baby spa sessie in principe een kortere duur zal hebben, tenzij anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever(s) zal wel het overeengekomen honorarium volledig betalen.

Indien er klachten zijn, helpen wij graag. De klant kan ons steeds contacteren via info@babilo.be. Bij aankoop van producten uit de shop moeten zichtbare beschadigingen en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij ontvangst, binnen de 7 dagen na ontvangst worden vermeld, anders vervalt elk recht. (In originele staat, met alle stukken). Bij klachten over de verstrekte dienst moeten deze gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen.

 

11. Aansprakelijkheid

Babilo is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade. Door akkoord te gaan met de aanvang van de zwangerschapsmassage is het de dienstnemer(s) duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een medische behandeling, beoordeling of advies. Babilo is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen ten alle tijden vergezeld te worden en in de gaten gehouden worden door hun ouder(s) en/of voogd.

12. Kortingen

Kortingen en kortingscodes zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld.

Kortingen en kortingscodes zijn niet geldig op promoties, cadeaubonnen en items op geboortelijsten (tenzij specifiek vermeld).

13. Garantie

Onze producten zijn onderworpen aan een wettelijke garantie: als een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering/aankoop op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag aan de koper. Deze waarborg beperkt zich tot verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Enkel bij het gevolg van opzet of grove fout staan wij in voor de schade.

14. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Wij zijn bijgevolg niet verantwoordelijk.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

15. Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

16. Privacy

Er kunnen diverse redenen zijn waarom we persoonsgegevens over u als individu verzamelen, zoals:

 • Toegang tot en gebruik van onze website of andere online diensten.
  Als u onze website bezoekt of een online dienst gebruikt, leggen we informatie vast, zoals wachtwoorden, IP-adressen en browserinstellingen. Deze informatie is noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen, om de website te kunnen laten werken en om ons in staat te stellen de beveiligingstechnische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de exploitatie van onze site na te leven. Bovendien verzamelen we informatie over uw activiteiten tijdens uw bezoek. Dit doen we om uw beleving van de website te personaliseren. We leggen onder meer uw voorkeuren en instellingen vast en we verzamelen statistische gegevens die ons helpen om onze websites, producten en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen.
 • Hoe wij reageren op uw verzoek tot reservatie van de babyspa, zwangerschapsmassage, workshop of op uw bestelling.
  Als u contact met ons opneemt (online of offline) in verband met het reserveren van een sessie in de babyspa of een zwangerschapsmassage, het bestellen van een product of dienst, of het deelnemen aan een forum of ander sociaal medium, verzamelen we informatie die we nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen, om u ondersteuning of toegang te verlenen en om contact met u op te nemen. Zo leggen we bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens vast, alsmede informatie over uw verzoek, over uw overeenkomst met ons en over de uitvoering, levering en facturering van uw bestelling. Daar kan nog informatie bijkomen over een klanttevredenheidsonderzoek. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve doeleinden, voor het veiligstellen van onze rechten en in samenhang met onze relatie met u.
  Wanneer u uw naam en contactgegevens opgeeft om u te registreren in verband met een verzoek, kan die registratie worden gebruikt om u bij een bezoek aan de website te identificeren.
 • Uw gebruik van Cloud services
  We verzamelen informatie over uw gebruik van Cloud services. Dit doen we om uw gebruikerservaring te verbeteren, om op de gewenste manier contact met u te onderhouden, om onze klanten te informeren over het algehele gebruik van de diensten, om ondersteuning te verlenen en om onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen.
 • Bezoekersinformatie
  We registreren personen die onze locatie bezoeken (naam en identificatie) omwille van de bescherming en veiligheid van personen en bezittingen, als in verband met wettelijke voorschriften.
 • Marketing
  De meeste informatie die we over u verzamelen, is afkomstig van directe interacties met u. Wanneer u zich inschrijft voor een evenement, leggen we (online of offline) informatie vast met betrekking tot de organisatie van het evenement. Ook tijdens het evenement leggen we informatie vast, bijvoorbeeld over de deelname aan sessies en de resultaten van enquêtes. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het ontwikkelen van totaalanalyses en business intelligence ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten en marketingdoeleinden. U kunt ervoor kiezen om via e-mail informatie over onze producten en diensten te ontvangen of om u ergens op te abonneren. Wanneer u onze websites bezoekt of onze diensten gebruikt, kan het zijn dat we u persoonsgerichte informatie verstrekken. U kunt te allen tijde aangeven dat u geen persoonsgerichte mededelingen meer wenst te ontvangen (« opt-out ») door een e-mail te sturen naar info@babilo.be

 

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie:

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. We implementeren naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

De gegevens van elke opdrachtgever zullen genoteerd worden in een bestand maar enkel gebruikt voor eigen bedrijfsvoering en niet aan derden doorgegeven of verkocht worden.

 

Bewaartermijn:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van de doelen waarvoor ze worden verwerkt, waaronder begrepen het waarborgen dat onze verwerking voldoet aan de desbetreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen), het afhandelen van geschillen en het formuleren van, uitoefenen van of beschermen tegen rechtsvorderingen in landen waar we zakendoen.

Uw rechten:

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen.

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor directe marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via info@babilo.be.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@babilo.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 

Contact met ons opnemen:

Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem contact met ons op per mail (info@babilo.be).

17. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor regeling van elk geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.